Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lotika.nl

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
 1. Lotika: het bedrijf van Jeannine Durwael-Mathy dat via de webshop www.lotika.nl  producten en/of diensten op afstand aanbiedt;
 2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Lotika;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij de koper een aanschaf doet via een door Lotika georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Lotika gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag.
 
 
 

Artikel 2 – Identiteit Lotika

Jeannine Durwael-Mathy handelend onder de naam Lotika
Eikeboom 75 te 4101 VB Culemborg, Nederland
Telefoon: +31 (0) 345 51.87.60
E-mail: info@lotika.nl
Fax   +31 (0) 8 47 16 90 04
KvK Rivierenland nr. 11065200
BTW-nummer: NL1572.07584.B02
 
 
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lotika en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Lotika en de koper. Door het plaatsen van een bestelling stemt de koper in met de algemene voorwaarden.
 2. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.lotika.nl. Op verzoek stuurt Lotika de koper een schriftelijk exemplaar.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Lotika worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lotika ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen verstuurd worden, waaronder e-mail en fax.
 6. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
 
 
Artikel 4 - Het aanbod
 
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Lotika gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lotika niet.
 3. Aanbiedingen van Lotika gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand nadat de koper het aanbod aanvaard heeft en Lotika akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lotika onmiddellijk per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lotika passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Lotika daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Lotika kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lotika op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Lotika gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
 
Artikel 6 - De prijs
 
 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 3. Alle prijzen op de site van Lotika zijn onder voorbehoud van typefouten.
 
 
Artikel 7 - Levering en uitvoering
 
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. De koper kan het bestelde product(en) laten verzenden naar een door hem te bepalen adres.
 3. De kosten van verzenden komen voor rekening van de koper.
  1. Lotika rekent voor verzending, administratie en verpakking € 6.75 voor bestellingen binnen Nederland. Bestellingen vanaf € 75 worden kosteloos afgeleverd.
  2. Bij betaling onder rembours in Nederland brengt Lotika € 15,00 rembourskosten in rekening, ongeacht de grootte van de bestelling. (zie artikel 8.1d)
  3. Voor bestellingen uit het buitenland brengt Lotika de reële kosten in rekening. De werkelijke verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelling.
 4. Lotika zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 5. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, gelden volgende leveringstermijnen.
  1. Lotika levert binnen Nederland geaccepteerde bestellingen in beginsel binnen vijf werkdagen.
  2. Bestellingen buiten Nederland worden doorgaans binnen tien werkdagen geleverd.
  3. De levering gebeurt uiterlijk binnen 30 dagen tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
  4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Lotika het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Aan de leveringsplicht van Lotika is, behoudens tegenbewijs, voldaan zodra de door Lotika verzonden zaken aan de koper aangeboden zijn. Wanneer de koper niet thuis is, wordt de zending nog een tweede maal aangeboden.
  Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder als volledig bewijs van de levering of het aanbod tot levering.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Lotika zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. De koper heeft het recht de koop te annuleren en een beroep te doen op het herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Lotika.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij Lotika, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
 
Artikel 8 – De Betaling
 
 1. De betaling kan gebeuren op de volgende wijzen:
 1. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst door middel van Ideal. Hierbij rekent de koper af binnen de vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van de eigen bank
 2. Door middel van voorafgaande overschrijving op ING bankrekeningnummer IBAN: NL70INGB0004249009 t.n.v. Lotika.
 3. Kopers buiten Nederland gebruiken volgende gegevens voor de betaling aan Lotika
      IBAN: NL70INGB0004249009
      BIC/SWIFT: INGBNL2A
 4. Onder rembours binnen Nederland, waarbij de koper betaalt aan de medewerker van TNT Post op het moment dat de bestelling wordt afgeleverd. Hierbij brengt Lotika – naast de verzendkosten conform artikel 7.3 - € 15,00 rembourskosten in rekening, ongeacht de grootte van de bestelling.
 1. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de koper direct aan Lotika gemeld te worden, waarna Lotika het bedrag zal corrigeren.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lotika te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de koper heeft Lotika behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.   Bij de aankoop van product(en) heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product(en) door of namens de koper.
2.   Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product(en) en de verpakking. Hij zal het product(en) slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product(en) wenst te behouden.
3.    Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij dit vóór het terugzenden van het product(en) schriftelijk melden aan Lotika. De koper zal het product(en) met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Lotika retourneren, conform de door Lotika verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    Indien het product(en) door de koper is gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd is, vervalt het recht op herroeping.
4.   De kosten van terugzending en het risico van terugzending komen voor rekening van de koper.
5.    Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Lotika dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen mits het betreffende product(en) onbeschadigd, niet gedragen, niet gewassen of anderszins gebruikt is. 
6.   De koper kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product(en):
 
 1. door Lotika tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 2. duidelijk persoonlijk van aard is;
 3. door de aard niet kan worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne;
 4. snel kan bederven of verouderen.
 
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 
 1. Lotika staat er voor in dat het product(en) voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De koper is verplicht geleverde zaken bij ontvangst zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst, te controleren.
  1. Indien blijkt dat de levering verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan moet de koper deze gebreken onmiddellijk schriftelijk melden.
  2. De terugzending door de koper moet gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat.
  3. Indien is aangetoond dat het product(en) niet aan de overeenkomst beantwoord, dan zal Lotika naar haar keuze het geleverde product(en) kosteloos vervangen of het bedrag dat de koper betaald heeft terugbetalen.
 3. Een door Lotika, de fabricant of leverancier als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Lotika tegenover Lotika kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 4. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer:
  1. het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de koper;
  2. het product(en) in strijd met de gebruiksaanwijzing op de verpakking of de aanwijzigen van Lotika is gebruikt;
  3. de koper wijzigingen heeft aangebracht dan wel heeft getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product(en);
  4. de koper het product(en) heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is;
  5. het product(en) aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld.
 
 
Artikel 11 - Klachtenregeling
 
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Lotika.
 2. Bij Lotika ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lotika binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De koper en Lotika zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lotika partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 
 
Artikel 12 – Voorbehoud van eigendom
 
 1. De door Lotika geleverde producten blijven eigendom van Lotika tot het moment dat de koper alle verplichtingen uit de met Lotika gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Ingeval Lotika een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Lotika vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 
 
Artikel 13 – Overmacht
 
 1. Lotika is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en/of die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Lotika behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door leveranciers en/of producenten, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden en -vertragingen, werkstakingen en overheidsmaatregelen, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Lotika kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de koper als Lotika gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van door de andere partij geleden schade.
 
 
 
 
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
 
 1. Indien Lotika aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van Lotika beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, dan wel, naar keuze van Lotika, tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Lotika gedekte bedrag.
 2. Lotika is niet verantwoordelijk voor schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van het verkochte product(en). Bovendien is Lotika niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van het product(en), dan wel oneigenlijk gebruik door de koper.
 3. Lotika is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
  · de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  · de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lotika aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lotika toegerekend kunnen worden;
  · redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 4. Lotika sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van het door Lotika geleverde product(en).
 5. Lotika is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade door gemiste besparingen.
 
 
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en/of nadere afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Lotika behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en adviseert de koper de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
 
 
 
Deze algemene voorwaarden zijn deels gebaseerd op deze opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de Consumentenbond.
 

 

 
 

Gratis verzenden binnen Nederland bij een besteding van €75,- of meer

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel software
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.